REGULAMIN UCZESTNICTWA

W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ BEACH BUMS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu Szkoły Beach Bums oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Beach Bums w celach administracyjnych, informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 101 poz. 926.

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników regulamin szkoły Beach Bums dotyczy ich prawnych opiekunów.

3. Udział w zajęciach możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy uczestnik bądź prawny opiekun uczestnika zajęć rozpoczął współpracę z Beach Bums poprzez podpisanie formularza i  uiszczenia opłaty.

4. Regulamin może ulec zmianie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie podana na www.beachbums.pl. W związku z powyższym Rodzic/ Opiekun/ Kursant pełnoletni ma obowiązek monitorowania informacji na stronie internetowej.

II. WARUNKI UMOWY

1. Informacje o: czasie trwania półkolonii Kids Bums, harmonogramie, oraz stan zdrowia uczestnika zajęć zgłaszanych przez Rodzica lub Opiekuna (ewentualnie przez Zgłaszającego), miejscu i czasie organizacji zajęć, praw uczestnika oraz odpłatności (formy, kwoty oraz terminie płatności) ujęte są w formularzu podpisanym z prawnym opiekunem w związku z tym w regulaminie powyższych rzeczy nie zapisuję się ponownie.

2. Opłata za zajęcia jest jasno przedstawiona na stronie www.beachbums.pl.

3. Opłatę należy uiścić w biurze szkoły najpóźniej w dniu rozpoczęcia się zajęć i przed ich rozpoczęciem.

4. W przypadku nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z nich szkoła Beach Bums nie zwraca wniesionej opłaty.

III. ORGANIZACJA CZASU PRZED I PO ZAJĘCIACH

1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przebywać na terenie szkoły Beach Bums. W sytuacji, gdy małoletni uczestnik zajęć ma zamiar sam opuścić budynek musi okazać pisemną informację od prawnego opiekuna, który zezwala na opuszczenie budynku. Informacja powinna być okazywana za każdym razem lub jednorazowo, jeżeli wyraźnie zostanie podkreślone, iż małoletni może sam opuszczać teren szkoły Beach Bums.

2. Małoletni uczestnicy zajęć przed i po zajęciach pozostają pod opieką Rodziców/ Opiekunów. Szkoła Beach Bums nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

3. Rodzice oraz opiekunowie pozostawionych na Kids Bums Camp dzieci akceptują regulamin sali i przestrzeni szkoły.

4. Szkoła Beach Bums nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. Cenne przedmioty można zabrać na salę lub pozostawić w biurze szkoły.

5. Uczestnicy, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym miejscach, nie mogą zakłócać pracy i spokoju pozostałych uczestników szkoły Beach Bums.

6. Rodzice/ Opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach nie może zakłócać pracy i spokoju osób uczestniczących w zajęciach. Pracownik szkoły Beach Bums ma prawo wyprosić osobę w znaczny lub umyślny sposób przeszkadzającą pozostałym osobom.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Uczestnik powinien stawić się w części socjalnej szkoły Beach Bums 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby przygotować się do zajęć.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przebrania się w strój dopasowany do zajęć. Każda grupa powinna mieć wyznaczony strój ćwiczebny, o którym decyduje osoba prowadząca. Niezależnie od zajęć, na które uczęszcza dziecko obowiązuje:

· bezwzględny zakaz noszenia biżuterii (szczególnie naszyjników), która stanowi zagrożenie dla dzieci,

· osoby posiadające własne pianki powinny mieć je ze sobie, wychowawca będzie decydował i informował o potrzebie przebrania się w piankę do pływania, osoby nie posiadające swoich pianek będą miały wypożyczone pianki ze szkółki Beach Bums za dodatkową opłata- wszystkie ceny dostępne są na stronie www.beachbums.pl ,

· długie włosy powinny być związane (na zajęciach baletowych uczesane w „koka”).

3. Uczestnicy mogą przebywać w sali społecznej tylko i wyłącznie w obecności opiekuna.

4. Na salę można wnosić wyłącznie wodę do picia. Osoba prowadząca powinna zorganizować przerwę w zajęciach (o ile kondycja dzieci tego wymaga).

5. Szkoła Beach Bums ma prawo do zorganizowania zastępstwa w razie nieobecności instruktora, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

6. Szkoła Beach Bums ma prawo odwołać zajęcia w sytuacji nagle uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć (brak prądu, niedyspozycja instruktora, burza itp.). Zajęcia odwołane zostaną odrobione przez wydłużenie czasu kolejnych zajęć.

7. Na zajęcia do Szkoły Beach Bums nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, osoba prowadząca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia mając na względzie dobro całej grupy i innych dzieci przebywających w Beach Bums.

8. Uczestnicy Kids Bums Camp nie są dodatkowo ubezpieczeni na zajęciach prowadzonych podczas półkolonii przez opiekuna, czy instruktora.

9. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napoi do sal ćwiczebnych. Zaleca się aby dziecko miało przygotowaną wodę do picia, którą będzie mógł wypić podczas przerwy. Zabrania się żuć gumę podczas zajęć.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W miarę możliwości oraz dostępności sceny teatralnej rok szkolny zwieńczony zostanie spektaklem lub koncertem. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrań cyfrowych z udziałem dzieci i młodzieży oraz zezwalają na wykorzystywanie w.w. materiałów do celów promocyjnych (umieszczenie na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w materiałach prasowych i innych).

2. Podczas imprez zorganizowanych przez szkołę Beach Bums (np. spektakl, lekcja otwarta, impreza muzyczna itp.) dziecko pozostaje pod opieką Rodzica lub Opiekuna chyba, że wyraźnie zostało zaznaczone, że w danym przedziale czasowym dziecko jest pod opieką osoby reprezentującej Beach Bums.

3. Za wszystkie zniszczenia dokonane przez małoletniego Kursanta bądź jego rodzeństwo odpowiada ich prawny opiekun.

 1. REGULAMIN UCZESTNIKA W KURSIE, pod kursami aktywny „klik” regulamin
 2. W celu potwierdzenie rezerwacji konieczne jest zaksięgowanie zaliczki. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki. Osoby, które rezygnują z danej rezerwacji mogą wykorzystać wpłaconą zaliczkę na inną dowolną usługę szkoły. Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu.
 3. Warunkiem przystąpienia do wybranego kursu jest opłata całego szkolenia z góry, przed jego rozpoczęciem. W przypadku wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zaliczki reszta opłat musi zostać wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.
 4. Przed rozpoczęciem szkolenia windsurfingowego lub kitesurfingowego kursant jest zobowiązany do wypełnienie formularza zapisowego oraz podpisanie oświadczenia w biurze szkoły Beach Bums oraz do zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 5. Szkoła Beach Bums zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w wyjątkowych sytuacji. Do wyjątkowych sytuacji można zaliczyć overbooking, nie właściwe warunki atmosferyczne lub inne czynniki nie zależne od organizatora. W momencie odwołania kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona no konto klienta lub propozycja wykorzystania usługi w innym terminie.
 6. Każdy uczestnik szkolenia, nie zależnie od wieku oraz poziomu zaawansowania jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Podczas zajęć kursant ma obowiązek stosowania kamizelki asekuracyjnej oraz dodatkowo w przypadku kitesurfingu, kasku ochronnego. Osoby, nie wyrażające zgody i nie stosujące się do panujących zasad bezpieczeństwa zwalniają instruktora oraz Beach Bums z odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobie kursanta.
 7. Osoby biorące udział w szkoleniu nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka (środków odurzających). Zabrania się również do przyjmowania tego typu środków podczas zajęć.
 8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w szkoleniach organizowanych przez Beach Bums będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie w przypadku pełnej akceptacji niniejszego regulaminy przez opiekuna prawnego. Osoby nieletnie powinny być ubezpieczone przez rodzica lub prawnego opiekuna od następstw nieszczęśliwych wypadków i kontuzji powstałych podczas zajęć.
 9. Uczestnik kursu lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic, prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania Beach Bums (pracownika biura oraz instruktora) o ewentualnych problemach zdrowotnych oraz przebytych kontuzjach.
 10. Szkoła Beach Bums nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w kursach, warsztatach oraz szkoleniach organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.
 11. Zaleca się aby na okres trwania szkolenia, każdy z kursantów obowiązkowo i samodzielnie ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków, kontuzji i ich następstw powstałych podczas zajęć.
 12. W przypadku niedyspozycji kursanta lub ograniczeń podczas kursu, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym instruktora prowadzącego, który decyduje o przerwaniu zajęć.
 13. Kursant zobligowany jest do wykonywania jedynie tych ćwiczeń, które zatwierdził i na które zezwala instruktor.
 14. Osoba biorąca udział w szkoleniu może odmówić wykonywania zalecanych przez instruktora ćwiczeń. Odmowa zwalnia instruktora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta powstałej podczas zajęć.
 15. W momencie przystąpienia kursanta do zajęć, instruktor zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie kursanta. Zasada ta obowiązuje, wyłącznie kiedy nie stwierdzi się uchybień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 16. Kursant ma obowiązek stawiania się w biurze szkoły Beach Bums minimum 5 minut przed umówioną lekcją.
 17. W celu umówienia się na kolejne zajęcia kursant zobowiązany jest  do wpisania się w grafik w biurze szkoły Beach Bums.
 18. Dopuszcza się odwołanie zajęć przez kursanta, jednak nie później niż 2 godziny przed  planowaną godziną rozpoczęcia się zajęć. W przypadku nie poinformowania biura o odwołaniu lub przełożeniu zajęć, godzina będzie normalnie płatna.
 19. Osoby nagminnie odwołujące wcześniej ustalone zajęcia, zostaną obciążone opłatami anulacyjnymi w wysokości 50% zamówionej lekcji przy kolejnych rezygnacjach. Zasada nie obejmuje zajęć odwoływanych ze względu na warunki atmosferyczne.
 20. W przypadku nie wykorzystanych godzin z kursu, kursant ma prawo odrobić je i wykorzystać w innym terminie. Zasada ta nie dotyczy kursów grupowych oraz wszelkich obozów (studenckich, młodzieżowych, dziecięcych)
 21. Przed rozpoczęciem każdych zajęć kursant zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia sprzętu. Kursant powinien zwrócić uwagę na stan techniczny oraz dostosowanie do jego umiejętności. Osoba, która zauważy jakiekolwiek niepokojące nieprawidłowości zobowiązana jest do poinformowania pracownika Beach Bums. W przypadku zauważenia usterki technicznej i nie poinformowaniu o tym fakcie obsługi szkoły, Beach Bums nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wadliwym sprzętem.

21. Należy pamiętać, że każda osoba wypożyczająca sprzęt w momencie gdy go otrzymuję, ponosi materialną odpowiedzialność za jego zgubienie lub zniszczenie wynikające z zastosowania niezgodnie z jego przeznaczeniem.

22. Uczestnik kursu jest bezwzględnie zobowiązany do każdorazowego informowania o wejściu na wodę i powrocie na ląd instruktora lub pracownika szkoły Beach Bums. W przypadku zaniedbania tego obowiązku uczestnik zostanie obciążony kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

23. Szkoła Beach Bums nie gwarantuje dowozu kursantów na zajęcia w przypadku prowadzenia ich na innych spotach ze względów warunków atmosferycznych. Kursant zobowiązany jest dojechać samodzielnie na wcześniej wyznaczone miejsce zajęć.

24. Reklamacje usług prosimy składać adres: biuro@beachbums.pl